اساطیر و روزهای هفته

Scritto da Mahboobe Khodaei

این مقاله به بررسی روزهای هفته و مقایسهٔ آﻥها در زباﻥهای انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ایتالیایی و فارسی می‌پردازد تا نشان دهد حتی این گونه واژﻩها که به نظر بسیار ساده می‌رسند و هر روز در هر زبان استفاده می‌شوند چه رازهایی در پس ساختار خطی خود پنهان کردهﺍند که اساطیر و افسانهﻫﺎی یک قوم و ملت را در برمی‌گیرد.

Leggi tutto...
Categoria: